top of page

Obec Mikušovce 

Zastupiteľstvo

Lukáš Ágošton

 

Gabriel Bujtár

 

Patrik Ferencz

 

Jozef Ágošton

 

Ladislav Šuli

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.


Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce:

 

 • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,

 • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,

 • schvaľuje územný plán obce,

 • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,

 • určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje

 • o prijatí úveru alebo pôžičky,

 • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce

 • zvoláva verejné zhromaždenia občanov,

 • uznáša sa na nariadeniach,

 • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnomzdružení,

 • určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra

 • schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy

 • zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrhstarostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

 • schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

 • zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce,

 • udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

 • ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

bottom of page