top of page

Obec Mikušovce 

Zverejňované dokumenty-Faktúry

Dňa 9. decembra 2010 NR SR schválila novelu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, prostredníctvom ktorej bol zavedený inštitút povinne zverejňovanej zmluvy. Na základe zákona musí byť od 1. januára 2011 povinne zverejnená každá zmluva, ktorú uzavrela povinná osoba (napr. štátny orgán, obec, VÚC a iné) a ktorá sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania so štátnym majetkom, s majetkom obce, VÚC, resp. majetkom verejnoprávnych inštitúcií alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Tieto zmluvy budú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv, prípadne sprístupnené na internetovej stránke povinnej osoby alebo v Obchodnom vestníku.

Naskenované jednotlivé faktúry nájdete na nasledovnom odkaze:

Pre zverejnené faktúry z minulých rokov kliknite na odkazy nižšie:

bottom of page