top of page

Obec Mikušovce 

Rozpočet obce

Návrh viacročného rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení

podľa § 9 citovaného zákona na:

a) skutočnosť za rozpočtový rok – rok 2012 a 2013

b) rozpočet na rok 2014 a predpoklad plnenia za rok 2014

c) návrh rozpočtu na rok 2015

d) rozpočet na roky nasledujúce po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet t.j. na roky 2016

a 2017

Návrh viacročného rozpočtu bol zostavený v súlade s § 10 , ost. 3, t.j. v členení na bežný

rozpočet , kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva

rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú

v ďalších rozpočtových rokoch.

Viacročný rozpočet rešpektuje vývoj príjmov a na to nadväzujúcu tvorbu finančných zdrojov. Tomu

je podriadené aj čerpanie výdavkov, pri zabezpečení vyrovnaného rozpočtového hospodárenia počas

nasledujúcich rozpočtových rokov.

bottom of page