top of page

Obec Mikušovce 

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2 / 2011 o podmienkach na  zneškodňovaní obsahu žúmp.

Všeobecné zaväzné nariadenie č. 3 / 2011 o chove a držaní psov na území obce.

Všeobecné záväzné nariadenia obce Mikušovce č. 2/2013, ktorým sa stanovujú zásady Udeľovanie Čestného občianstva obce Mikušovce, Ceny Obce Mikušovce a Ceny starostu obce Mikušovce.

Všeobecné záväzné nariadenie  č. 3/2013 o podmienkach poskytovania dotácií  a návratných finančných príspevkov právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce  Mikušovce.

Všeobecné záväzné nariadenie  č. 2/2015 o držaní a vodení psov na území obce Mikušovce.

Všeobecné záväzné nariadenie  č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Mikušovce.

Všeobecné záväzné nariadenie  č. 1/2016 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpoady a drobné stavebné odpady...

Všeobecné záväzné nariadenie  č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a dorbnými stavebnými odpadmi na území obce Miušovce

Všeobecné záväzné nariadenie  č. 1/2017 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpoady a drobné stavebné odpady...

Dodatok k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a dorbnými stavebnými odpadmi na území obce Miušovce

Všeobecné záväzné nariadenie  č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpoady a drobné stavebné odpady...

Všeobecné záväzné nariadenie  č. 1/2019 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpoady a drobné stavebné odpady...

bottom of page